سیم سخت هوایی

سیم سخت هوایی سیم سخت هوایی برای توزیع جریان برق در خطوط هوایی به کار می روند. هادی این نوع سیم ها مس سخت کشیده تابیده به صورت منظم می باشد. ساختار هادی ها به شکلی می باشد که هادی های لخت مسی با طول تاب منظم و ثابت به هم تابیده می شوند. عایق