کابل مفتولی

تمام آنچه که درباره کابل مفتول باید بدانید مشاوره تخصصی لیست قیت کابل مفتولی کابل مفتولیاولین کابل های تولید شده در بازار کابل مفتولی یا نیمه افشان NYY بوده است که از به هم تاباندن چند رشته سیم مفتولی تولید شدند. میزان انعطاف پذیری این کابل ها به نسبت کابل های افشان کمتر است اما