کابل تخت

کابل تختیکی از کابل های تقریبا جدید ، کابل تخت می باشد. طراحی این کابل به صورتی است که با طراحی فشرده انواع هادی سیم و کابل ها و لوله ها در یک پروفیل که به صورت تخت می باشد تولید می شوند. کابل تخت توانایی انتقال انواع سیگنال ، داده مانند فیلم و تصویر