کابل های خودنگهدار آلمینیومی

کابل های خودنگهدار چند سالی است که بسیار مورد استقبال قرار گرفته است یه این صورت که در گذشته بیشتر صنایع کشور در حال استفاده از کابل های خودنگهدار بودند . اما بزرگ ترین مشکلی که کابل های خودنگهدار دارند بروز مشکلاتی در صورت درست استفاده نکردن از آن ها  اتفاق  میفتند به دلیل پایین