کابل قدرت تک رشته مس

کابل قدرت تک رشته مس کابل قدرت تک رشته مس برای تامین برق جهت نصب ثابت در زیر زمین، داکت ها، تاسیسات داخل ساختمان، داخل آب و کانال های کابل کشی ، نیروگاه ها ، مصارف صنعتی ، در مراکز توزیع و  نیز شبکه های مصرف در فضای باز که امکان صدمات مکانیکی به کابل